Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Mex-Dn xin thông báo đến Quý Khách hàng thay đổi ký quỹ giao dịch các sản phẩm hàng hóa trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam từ ngày 24/9/2020.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *